VSPARTICLE haalt groeikapitaal op voor internationale doorbraak

Delft, 14 februari 2018 – VSPARTICLE, de Delftse Startup die met hun machines een revolutie in nanotechnologie mogelijk maakt, ontvangt een investering van Invaco Management, het investeringsvehikel van offshore ondernemer Keesjan Cordia. 

VSPARTICLE levert systemen aan onderzoekers en de industrie die op stabiele, controleerbare en veilige wijze nano-deeltjes produceren. Dit was voorheen een zeer complex en onbetrouwbaar proces. Het duurde soms maanden om de gewenste deeltjes op de juiste wijze te produceren. Met de technologie van VSPARTICLE gaat dit daadwerkelijk ‘met de druk op een knop’. Elke grootte, combinatie en hoeveelheid deeltjes kan geproduceerd worden, met een extreem hoge mate van zekerheid en controleerbaarheid. Dit geeft een enorme impuls aan de nanotechnologie revolutie, waardoor projecten die jaren in de toekomst pas resultaten zouden opleveren, nu binnen handbereik komen.

Na de succesvolle verkoop van de eerste machines in Nederland, Duitsland en China heeft VSPARTICLE het groeikapitaal nodig om internationaal verder uit te breiden en haar technologie en productenrange verder te ontwikkelen.

Invaco Management ziet de technologie als baanbrekend en wil met het door haar verschafte kapitaal en managementsupport bijdragen om van VSPARTICLE om een internationaal toonaangevend technologiebedrijf te maken. Keesjan Cordia: “VSPARTICLE heeft de potentie om een fundamentele bijdrage te leveren aan hoe de wereld over een paar jaar denkt over materialen en hoe er geproduceerd wordt. Dit kan een zeer positieve impact hebben op onze leefomgeving en de druk op natuurlijke grondstoffen”.

 

Ook voor Aaike van Vugt, CEO van VSPARTICLE, is het uiteindelijk het gebruik van op nanoschaal ge-engineerde materialen dat de echte waarde van de VSPARTICLE technologie zal bewijzen. Zo geeft Van Vugt aan: “Het ontwikkelen van nieuwe materialen is cruciaal voor innovaties die bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden voor klimaatverandering. Nieuwe generaties batterijen of zonnepanelen kunnen nooit realiteit worden als we niet in staat zijn om betere materialen te ontwikkelen. Na de stone-age, copper-age en de huidige silicon-age opent VSPARTICLE de deuren naar een nano-age waarin we materialen op atomair niveau kunnen gaan bouwen.”

Met de investering door Invaco Management kan het VSPARTICLE-team internationaal worden uitgebreid en kan er verder worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe machines, dit in samenwerking met toonaangevende bedrijven uit de chipindustrie, de aerosolindustrie en de energiesector.

 

VSPARTICLE RAISES GROWTH CAPITAL FOR INTERNATIONAL BREAKTHROUGH

 

Delft, February 14, 2018 - VSPARTICLE, the Delft start-up enabling a revolution in nanotechnology through their innovative machines, receives an investment from Invaco Management, the investment vehicle of Dutch off-shore entrepreneur Keesjan Cordia.

VSPARTICLE provides researchers and industries with systems that produce nanoparticles using a safe, stable and controllable process. It replaces traditional processes that are typically very complex, unreliable and require months of work to produce the desired nanoparticles. The technology of VSPARTICLE enables the production of such nanoparticles at literally ‘the push of a button’, resulting in the production of nanoparticles in a wide range of sizes, compositions and concentrations with excellent control over the process. This brings projects that are only expected to deliver results years from now within immediate grasp in a tremendous boost to the nanotechnology revolution.

Following the successful launch of the first machines for research in The Netherlands, Germany and China, VSPARTICLE was looking for growth capital to expand its business internationally and further advance its technology and products.

Invaco Management considers this technology to be a breakthrough and aims to make VSPARTICLE a leading international technology company by providing growth capital and management support. Keesjan Cordia: “VSPARTICLE has the potential to provide a contribution of fundamental importance to the way the world uses and produces materials. This can have a significant positive impact on our environment and the use of natural resources”.

 

 

For Aaike van Vugt, CEO of VSPARTICLE, it’s the uptake of materials engineered at the nanoscale that will prove the  true value of VSPARTICLE technology. Van Vugt states: “The development of new materials is crucial to the innovations that may provide a solution for climate change. The next generations of batteries and solar cells, too, can become reality when we are unable to develop better materials. After the stone-age, copper-age and the current silicon-age, VSPARTICLE opens the door to a nano-age, in which we can engineer materials at the atomic scale”.

With the investment by Invaco Management, the VSPARTICLE team can be expanded internationally and invest in the development of new machines together with leading companies in the microelectronics and chemical industries as well as in the healthcare and energy sectors.

Write comment

* These fields are required

Comments

No comments